Allmänna villkor

Alla rättigheter är förbehållna. Informationen som presenteras här tillhör PBM Kabel HB. Inget ansvar accepteras eller garanteras att informationen och data som tillhandahålls är uppdaterade, korrekta eller fullständiga.

Informationen på webbplatsen samt alla utskick ska inte på något sätt tolkas som juridiskt bindande. PBM Kabel HB förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till den information eller data som tillhandahålls, särskilt vad gäller design, storlek och färg på produkter.

Alla angivna värden för våra produkter är uteslutande nominella värden. Övriga uppgifter, t.ex. toleranser, kan avslöjas och göras tillgängliga för publicering på begäran.

Offerter ska anses vara uteslutande ej bindande i alla avseenden.

PBM Kabel HB tar varken ansvar för direkt eller indirekt förlust/skada som uppstår vid användning av den information eller data som finns i våra publikationer och vår webbplats. Innehållet som tillhandahålls av PBM Kabel HB är skyddat av upphovsrätt och får inte dupliceras, publiceras eller lagras i något informationssystem utan föregående skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren.

Platsen för fullgörande av alla förpliktelser, särskilt för betalning av köpeskillingen, och jurisdiktionen är Enköping. Vi har trots detta rätt att väcka rättsliga förfaranden på kundens hemort. Svensk lag ska uteslutande tillämpas. FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG) är undantagen.

De varor som säljs via oss förblir vår egendom tills full betalning har erlagts.

Vi förbehåller oss rätten att åberopa force majeure, till exempel på grund av krig, pandemi (även om den inte har spridits globalt), upplopp, strejk, lockout eller andra oförutsebara hinder som påverkar vår verksamhet, för vilket vi inte är ansvariga och som inträffade eller blev kända för oss efter att avtalet ingåtts, ska tidsfristen eller datumet förlängas i enlighet med detta. I fall av force majeure har vi rätt att inte utföra en order utan att kunden till följd av detta kan åberopa sig några som helst anspråk mot oss. Detta ska även gälla i fall av oförutsebara händelser såsom orimliga prishöjningar eller liknande som påverkar våra tillverkningsenheters verksamhet och som varken våra tillverkningsenheter eller vi är ansvariga för.

För gällande leveransbestämmelser så hänvisar vi till IML2009.